Identificació i raó social de l'empresa

Abeto Rojo Mediterraneo, S.L. amb domicili social al carrer Sant Fruitós, 7, 08242 Manresa, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 35.169, foli 171, full 34653, inscripció 7, NIF B60107893, presta serveis de venda electrònica per internet a la seva pàgina www.Reiner. cat i tots els seus subdominis.

Correu electrònic: sellos@sellos.cat
Telèfon de contacte: 938 77 01 17

El domicili a efectes de reclamacions correspondrà amb l'indicat com domicili social de l'empresa.