Termes i condicions  d'ús

ÍNDEX

I. Finalitat, objete i àmbit d’aplicació

II. Identificació i raó de l’empresa

III. Condicions legals de prestació del servei i responsabilitat

IV. Condicions d’accés de l’usuari/client

V. Condicions de compravenda

VI. Garantia dels productes

VII. Drets del client

VIII  . Obligacions de l’usuari/client

IX. Drets de “sellos.cat”

X. Drets de propietat intel·lectual i industrial

XI. Exoneració de responsabilitat

XII. Protecció de dades de caràcter personal

XIII. A tenir en compte

XIV. LitigisI. Finalitat, objete i àmbit de l’aplicació

Les presents estipulacions regulin la contratacció de productes i serveis ofertats i la publicitat dirigida als seus clients/usuaris per part d’Abeto Rojo Mediterráneo, S.L. en endavant “sellos.cat” que operi mitjançant internet des de la seva pàgina www.sellos.cat. Les presents condicions generals regulen els drets i obligacions de les parts derivades de les operacions de compravenda concertades entre els mateixos.

Les clàusules que a continuació es relacionen configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a la pàgina www.sellos.cat estan obligats a conèixer i a acceptar. Als efectes únicament de les presents condicions generals, l’expressió “usuario” conprèn qualsevol internàuta que accedeixi a la página www.sellos.cat, ja sigui directament o des de qualsevol altre lloc d’internet.

Els serveis ofertats per “sellos.cat” en la present web es regularan per les condicions contingudes en el present contracte. “sellos.cat” es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, següent d’aplicació les noves que acordi des del moment de la seva publicació a la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindràn efectes retroactius sobre els béns o serveis prèviament contractats pels usuaris. Aquestes condicions generals vinculen a ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda l’eficàcia del qual opera en el moment de la subscripció de la comanda a instància del client, mitjançant els mecanismes de contractacció que posteriorment s’especificaràn, tot ell de conformitat amb allò previst a l'art. 1.255 del Codi Civil que recull el principi de l’autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants. A tots els efectes s’entendrà que l’usuari accepta les condicions i regles d’ús aquí relacionades en el present document.

Per a garantir la seva integritat els drets dels consumidors i usuaris de “sellos.cat”, les presents condicions generals s’estableixen de conformitat a allò previst a la llei espanyola, i en particular a la Llei 7/98 del 13 d’abril de condicions generals de la contratacció, Llei 7/96 del 15 de gener d’ordenació del comerç minorista, Codi Civil, directiva 2000/31 CE del Parlament Europeu i del consell de 8 de juny, Llei 34/2002 de l’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial decret legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel que s’aprova el “Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios” i altres lleis aplicables i la seva normativa de desenvolupament.II. Identificació i raó social de l’empresa

Abeto Rojo Mediterráneo, S.L. amb domicili social al carrer Sant Fruitós, 7, 08242 Manresa, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 35169, foli 171, full 34653, inscripció 7, NIF B60107893, ofereix serveis de venda electrònica per internet a la seva pàgina www.sellos.cat i tots els seus subdominis.

La seva adreça de contacte és el correu electrònic: sellos@sellos.cat

El seu telèfon de contacte és el 938 77 01 17

El domicili a efectes de reclamacions correspondrà a l’indicat com a domicili social de la empresa.

 

III. Condicions legals de prestació del servei i responsabilitat

“sellos.cat”, en compliment del disposat a l’art. 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, mitjançant la seva pàgina web i de les presents condicions generals, possibilita l’accés per mitjans electrònics de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta a la informació comprensiva de la seva raó social (dades fiscals, registrals, domicili i adreça de comunicacions), així com a les dades del client, d’accés exclusiu al mateix, que obrin en poder de l’empresa.

Tanmateix, d’acord amb l’abans mencionat Reial decret legislatiu 1/2007, ofereix al client tant la informació precontractual com la confirmació de les informacions exigides legalment.IV. Condicions d’accés de l’usuari/client


L’usuari de la pàgina web de “sellos.cat” tindrà dret al lliure accés i gratuït a la informació pública recollida a la mateixa, però “sellos.cat” es reserva el dret a restringir l’accés a informació, promocions i ofertes especials als seus clients registrats. Qualsevol usuari que accedeixi a la pàgina web de “sellos.cat” té dret a registrar-se como a client, podent acollir-se a les ofertes especials destinades al colectiu de clients enregistrats si compleix amb les condicions concretes de l’oferta que per a cada producte s’especifiquen.

La informació pública continguda a la pàgina web de “sellos.cat” referida tant a la companyia “sellos.cat” com a les marques, productes, logotips,… de les empreses majoristes i fabricants dels productes i serveis ofertats, es troben protegits per les disposicions legals sobre propietat intel·lectual i industrial, per la qual cosa no s’autoritza la còpia, transmissió, cessió, enagenació o utilizació pel client/usuari alienes a la finalitat publicitària de la seva publicació virtual que no comptin amb el consentiment exprés de “sellos.cat”, del fabricant del producte o del titular de marques i logotips, en los terminis previstos a l’apartat XI sobre drets de propietat industrial i intel·lectual.

Registre de l’usuari:

El client/usuari amb caracter previ a la formalització de la compra de qualsevol dels productes ofertats per “sellos.cat” haurà de registrar les seves dades i circumstàncies personals necessaris per a la formalització del contracte de compravenda (nom i cognoms o raó social, NIF, domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon/fax).

L’usuari només podrà contractar i realitzar comandes si és major d’edat. En cas contrari, la responsabilitat per realizar comandes per menors d’edat anirà a càrrec dels pares o tutors legals del menor.

Per a poder realitzar comandes a la pàgina web, cada client proporcionarà a “sellos.cat” de forma voluntària i sota la seva responsabitat les seves dades de caracter personal. Totes les dades de caracter personal proporcionades pels clients de forma fraudulenta o falsa podran ser considerades com a delicte de falsedat de documents mercantils.

“sellos.cat” podrà oferir al client un sistema de registre personal a través d’una clau d’accés personalitzada (login) i una contrasenya (password) per a facilitar al client futures operacions de compra. En tal caso, el client podrà designar al seu criteri la clau i la contrasenya desitjades, sempre i quan aquestes estiguin disponibles o no estiguin assignades a altres clients. Mitjançant un procés automàtic, “sellos.cat”, si ho desitja el client, generarà la clau d’accés i la contrasenya per al client. No s’admitiran claus o contrasenyes amb continguts immorals,injuriosos, vejatoris, discriminatoris o que contravinguin al disposat a les lleis, ni aquelles amb termes que aludeixin a marques, productes o denominacions protegits per a les disposicions legals sobre Propietat Intel·lectual, Industrial o contràriesals drets a la intimitat, l’honor i la mateixa imatge.

El client es compromet a assegurar la confidencialitat de la seve pròpia clau d’accés i de la contrasenya. “sellos.cat” queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l’incorrecte us o negligència per part del client al cumplimient de la seva obligació de confidencialitat de les seves claus d’accés.

 

V. Condicions de compravenda

Política de preus:

“sellos.cat” es reserva en cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes i serveis ofertats mitjançant la seva pàgina web. Per a garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà vigent a la publicitat coincident en el moment de formalitzar la comanda.

En el procés de compra electrònica se seguiran les següents passes segons el menú d'opcions consignat a la pàgina web de “sellos.cat”: Informació sobre el producte ofertat al client: inclou les característiques tècniques, descripcció, marca del fabricant, fotografia orientativa (en el seu cas).

Informació sobre el preu del producte:

Informació del preu final o preu venda al públic del producte a adquirir, incloent en la mateixa comanda el cost final per al client, IVA, despeses de tramesa i assegurança de mercaderies i manipulació derivat del transport. El cost final, per tant, serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans de que aquest formalitzi la seva acceptació triant l'opció "comprar" del menú opcions.

Els possibles descomptes o regals promocionals seran lliurement dirigits per "sellos.cat" als col·lectius designats en cada moment per "sellos.cat", o en funció del producte ofertat, segons la publicitat existent en cada moment en la seva pàgina web.

 
Acceptació de la comanda:

En el moment de formalització de la comanda, una vegada utilitzada l'opció del menú d'acceptació de la comanda s'entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compra-venda que obliga a les parts. "sellos.cat" emmagatzemarà electrònicament la comanda, llevat error de tipografia raonable, en el cas del qual la comanda no podrà ser processada.

"sellos.cat" després de l'acceptació de la comanda, informarà al client de la mateixa mitjançant la tramesa de la confirmació de la comanda.

El compromís adquirit per "sellos.cat" de venda i lliurament de la mercaderia ofertada queda supeditat a l'estoc del producte anunciat i a la disponibilitat del mateix fins a esgotar existències, per la qual cosa "sellos.cat", en el seu compromí de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. Tanmateix, de concórrer circumstàncies excepcionals com a comanda abusiva, multicomanda interactiva o aquelles altres que provoquin el fi d'existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria restituint íntegrament al client en el cas de prepagament les quantitats abonades pel mateix.

 
Nota important per a la compra d' "Oportunitats":

“sellos.cat” podrà ofertar productes en aquest secció provinents de devolucions de clients o amb alguna falta no significativa per al seu funcionament (p. ex. embalatge no original) que es descriurà exacta i detalladament a la descripció de l'article. Tots els productes d'aquesta categoria són completament nous excepte els que específicament s'indiqui a la seva descripció que no ho siguin. Per a aquests últims, “sellos.cat” es responsabilitzarà davant qualsevol falta de conformitat en el termini d'un any des del lliurament (segons el termini reconegut per a aquest tipus de productes a l'art. 123 del Reial decret legislatiu 1/2007) presumint que les faltes de conformitat durant els primers sis mesos ja existien quan la mercaderia es va lliurar (excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l'índole de la falta de conformitat), corresponent al comprador provar en els restants 6 mesos que la falta de conformitat ja existia en el moment del lliurament.

Forma de pagament:

S'estableix el sistema de pagament mitjançant PayPal que és el servei de pagament a internet que permet pagar de manera segura, fàcil i ràpida, simplement amb un senzill registre i a més el compte de Paypal no tindrà cap tipus de recàrrec. Les dades bancàries o targeta de crèdit només s'emmagatzemaran a en PayPal, que fa que els pagaments de PayPal siguin encara més segurs. Els pagaments es realitzen simplement amb dos clicks i no s'han d'introduir les dades de la targeta de crèdit en cada compra.

Procedirem a la tramesa en 24-48 hores després d'haver rebut la comanda, sempre que tots els articles adquirits es trobin en estoc.

Factura:

“sellos.cat” emitrà factura física que remetrà i lliurarà juntament amb la comanda al domicili del client designat per aquest.

“sellos.cat” adverteix que no podrà modificar posteriorment a la facturació les factures de vendes en compliment de la normativa vigent. (Reial Decret 1496/2003 sobre normes de Facturació, modificat pel Reial Decret  87/2005). La factura s'emetrà a nom de la persona física o empresa que realitza la comanda, per la qual cosa el client ha d'assegurar-se de realitzar la comanda amb les dades correctes. No seràn possibles canvis posteriors.

“sellos.cat” adverteix, que per motius de protecció de dades personals, únicament s'emetran duplicats de factura a la persona titular del contrate. No s'emetran duplicats a tercers. “sellos.cat” no enviarà duplicats de factura per fax o per correu electrònic sinó únicament a l'adreça designada pel titular del contracte. Una vegada passat el termini de garantia, no podran emetre's més duplicats de factures.

Termini de lliurament del producte adquirit:

S'estableix un termini aproximat de quatre dies per al lliurament efectiu del producte a comptar des del moment en el que es va fixar la data de lliurament del mateix al formalitzar la comanda. Si fos un altre, es notificaria.

El termini de lliurament de la mercaderia depèn de la localitat on s'hagi d'entregar al client.

Per al suposat retard en el lliurament superior a 30 dies sobre el termini aproximat de recepció del producte fixat al formalitzar la comanda, i sempre i quan aquest retard sigui imputable a "sellos.cat", el client, prèvia reclamació per e-mail, podrà desistir unilateralment de la comanda, restituint-se-li les quantitats abonades en el cas de prepagament, en atenció als articles 103 i següents del Reial decret legislatiu, 1/2007.

Lloc i forma de lliurament:

La comanda serà lliurada al domicili designat en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc de lliurament sol·licitat pel client, serà únicament possible abans de que la comanda surti dels nostres magatzems, i generarà despeses addicionals sobre el preu de venda que seran per compte del comprador. La modificació de l'adreça de lliurament una vegada entregada la comanda al transportista, no serà possible excepte que el client es faci càrrec amb les despeses i així s'acordi expressament entre les parts. La mercaderia es lliurarà al client mitjançant una empresa de transports, juntament amb albarà que es consignaran les dades que permetin identificar al client, i el detall de paquets que composen la tramesa.

Important: Aseguri's de que el paquet rebut està exteriorment en bon estat. En cas contrari, anoti aquest fet a l'albarà del transportista, rebutgi la tramesa i notifiqui-ho per correu electrònic “sellos.cat” durant les següents 24 hores. En els casos de deteriormanet del producte o falta de conformitat degut al transport (que no siguin manifestos al moment del lliurament o no siguin visibles exteriorment), haurà de notificar-ho a “sellos.cat” en el decurs dels set dies naturals posteriors a la recepció mitjanaçant correu electrònic a: sellos@sellos.cat


La mercaderia que no hagi pogut ser lliurada en un termini de set dies laborables des de la sortida de la mateixa de les instal·lacions de "sellos.cat" per motiu no imputable al venedor, serà tornada al mateix, restituint-se-li les quantitats pagades pel producte en el cas de productes no fabricats especialment per al client en la modalitat de prepagament, excepte les despeses de reexpedició (devolució). "sellos.cat" servirà els seus productes de la pàgina web únicament a Espanya.VI. Garantia dels productes

La garantia dels productes venuts per “sellos.cat” es presta i estableix en virtut de la normativa inclosa a la legislació vigent, en particular, en el mencionat Reial decret legislatiu 1/2007, article 114 i següents, marc legal que té per objecte facilitar al consumidor diferents opcions per a exigir el sanejament quan el bé adquirit no sigui conforme amb el contracte, donant-li l'opció d'exigir la reparació o la substitució del bé, excepte que una d'aquestes sigui impossible o desproporcionada. Quan la reparació o substitució no fossin possibles o siguin desproporcionades, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

 
Garantia comercial:

Els fabricants poden oferir garanties addicionals, l'extensió i duració de la qual difereixen segons els productes i les marques. Aquestes garanties seran exclusivament de càrrec del fabricant que s'obliga a les mateixes.

En virtut del Reial decret legislatiu, el venedor està obligat a entregar al consumidor un bé que sigui conforme amb el contracte de compravenda en els terminis que el mateix estableix (article 114), en virtut del qual:

"El venedor està obligat a entregar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte".

En tot cas, haurà de correspondre el número de sèrie del producte a reparar amb el que consti als arxius de “sellos.cat”

“sellos.cat” no es farà càrrec de possibles danys que puguin resultar per mal us, manipulació o instal·lació no professional, o mal funcionament com pot ser un curtcircuit. La garantia no serà vàlida en cas de factors externs a l'ús normal del producte, com poden ser pujades o baixades de tensió. utilització d'accessoris inadequats o prohibits pels fabricants, caigudes, aigua, foc o manipulació incorrecte o abusiu per part del client o per terceres persones no autoritzades pels fabricants.

El còmput de la garantia començarà el dia de lliurament, en virtut de l'abans mencionat article 123 del Reial decret legislatiu. En el cas de reparacions de productes, el client haurà de dirigir-se exclusivament als serveis tècnics oficials (reconeguts i llicenciats pels fabricants). Es recomana anar a l'empresa comercial, per a agilitzar els tràmits de les reparacions.

La garantia es dirigeix únicament al titular (part contractual) que figuri a la factura i només el titular podrà exigir la mateixa. “sellos.cat” no es responsabilitzarà d'atendre requeriments de tercers que no hagin adquirit directament el bé mitjançant “sellos.cat” i/o que no constin a la factura de venda.


VII. Drets del client

Confidencialitat i seguretat de les dades personals del client de conformitat amb l'establert a la legislació espanyola vigent sobre protecció de dades. No difusió, transmissió o publicació de les dades dels clients sense el seu exprés consentiment. No rebre correus electrònics promocionals ni publicitaris en cas d'haver-los rebutjat. Accedir, rectificar, cancel·lar i/o oposar-se al tractament de les dades personals del client que estiguin a la base de dades de “sellos.cat” a petició del client, tot ell conforme al disposat a l'apartat sobre protecció de dades personals.

Accedir gratuïtament a les seccions obertes de la pàgina web de “sellos.cat”.

Conèixer en cada moment l'estat de tramitació de la comanda efectuada.

Professionals:

No tindran la consideració de consumidors i usuaris aquells que, sense constituir-se en destinataris finals adquireixin, emmagatzemin, utilitzin o consumeixin béns o serveis, amb la finalitat d'integrar-los en processos de producció, transformació, comercialització, activitat professional o prestació a tercers, pel que no es beneficien dels drets atorgats als consumidors. “sellos.cat” no acceptarà devolucions per desistiment per part d'empreses.

En el cas d'ús anormal del bé, no s'acceptarà cap devolució. Les despeses de devolució seran restades del preu del producte en el moment de la devolució dels diners. La mercaderia a tornar ha d'estar prèviament assegurada per part del client mitjançant i exclusivament per la companyia de transport contractada per “sellos.cat”. El cost addicional per al comprador serà de l'1,25% del valor total (IVA inc.) de la mercaderia i haurà de ser pagat en efectiu directament al transportista. En cap cas serà possible gestionar tràmits de devolució o canvi de mercaderia al domicili social de “sellos.cat”.

“sellos.cat” no es farà càrrec de devolucions sobre productes manipulats pel client, o aquelles mercaderies que es tornin incompletes tant en els seus elements principals com d'accessoris. No procedirà el dret de desistiment fora de termini indicat ni sobre productes subjectes a fluctuacions d'un mercat no controlat per “sellos.cat”, ni sobre objectes peribles, objectes que puguin ser fàcilment reproduïts amb caràcter immediat o que per la seva naturalesa no puguin ser tornats. Tampoc procedirà el desistiment sobre mercaderies o comandes que puguin considerar-se per les seves característiques i fabricació especial a mida del sol·licitat pel client.

Important:

Tindran la consideració de consumidors les persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. “sellos.cat” no acceptarà devolucions per desistiment per part de empreses o autònoms.

Instruccions per a la tramesa (devolució) de productes:

El lliurament d'una possible devolució no es gestionarà directament a les nostres instal·lacions, sinó que serà lliurada al transportista per a la seva tramesa. Informem que, per evitar qualsevol incidència, és necessari que els productes més petits estiguin protegits per un embalatge addicional extern - tal com ho ha rebut al seu domicili - i evitar així qualsevol tipus de desperfecte o manipulació de l'embalatge original del producte durant el transport. Per a qualsevol dubte sobre el correcte enviament dels productes a “sellos.cat”, consulti amb el nostre departament d'atenció al client.

Seran rebutjades totes les devolucions de productes que no comptin amb l'embalatge original i/o no presentin el formulari original de devolució de “sellos.cat”.VIII. Obligacions de l'usuari/client


Conservar les seves claus personals amb la deguda diligència. Utilitzar fidelment el servei de compres facilitat per “sellos.cat” a la seva pàgina web, abstenint-se de manipular els continguts de la seva pàgina web, introduir continguts denigrants o interferir en els seus mitjans informàtics mitjançant virus o altres conductes prohibides en Dret.

 

Respectar el pacte d'una compra una vegada acceptada la comanda, amb l'oportú pagament del preu concertat i abstenir-se de portar a terme conductes abusives i antijurídiques en la contractació.

Utilitzar la informació publicada per “sellos.cat”. Exclusivament pel client estrictament dintre de la relació comercial personal pretinguda.

No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per “sellos.cat” en tots els seus continguts sense permís exprés de la pròpia companyia.

 

IX. Drets de “sellos.cat”

Conservar, modificar o suspendre la seva web sense previ avís.

Modificar el preu de les ofertes.

Rebutjar comandes per falta d'existències o per impagament del client.

Rebutjar l'accés a les eines informàtiques a clients en cas d'incompliment d'aquestes condicions.

Percebre l'import de les compres del client acceptada la transacció.

Reservar-se el domini i conservar la plena propietat de l'article fins l'íntegre pagament per part del client.

Reservar-se el dret d'efectuar sortejos de béns o serveis a la seva pàgina web.

Utilitzar la informació publicada per “sellos.cat” exclusivament pel client estrictament dintre de la relació comercial personal pretesa.

No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per “sellos.cat” en tots els seus continguts sense permís exprés de la pròpia companyia.

Procedir a corregir o esmenar errors humans o informàtics.X. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propitat intel·lectual i industrial (a títol enunciatiu i no limitatiu: marques, logotips, textes, fotografies, icones, imatges,... així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts a la pàgina web “sellos.cat” són propietat de “sellos.cat” o de les empreses majoriestes i fabricants dels productes i serveis ofertats. Per tant estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial i protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de “sellos.cat” o, en el seu cas, de l'empresa majorista o del fabricant del producte titular dels drets, no està permès utilitzar, copiar, distribuir, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi d'una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels serveis oferts. L'accés als serveis subministrats no suposa per part de “sellos.cat” renúncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial; ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars dels drets esmentats, sense prejudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que tal dret s'exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular de tals drets, s'utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari.

La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers continguts en aquesta pàgina de manera il·lícita o que transgredeixi la moralitat, l'honor o la intimitat i la bona fe, correspondrà exclusivament a l'usuari, eximint en tot cas a “sellos.cat” de qualsevol responsabilitat que es derivi de tals conductes.


XI. Exoneració de responsabilitat

“sellos.cat” no respondrà per les interrupcions que es produeixin als serveis elèctrics o de telecomunicacions que impideixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.XII. Protecció de dades de caràcter personal

Informació:

La informació rebuda per “sellos.cat” mitjançant la seva pàgina web, serà tractada amb la màxima confidencialitat. “sellos.cat” observarà en tot moment les disposicions vigents sobre protecció de dades, en particular, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries per a, en relació a les dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats i per a que els seus empleats observin aquestes prescripcions, així com el deure de secret sobre les dades objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents. Així mateix, es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a fins aliens a l'objecte de la contractació dels serveis que presta.

D'acord amb la legislació vigent, “sellos.cat” recapta dades de naturalesa personal dels seus clients i els inclou en un fitxer que n'és titular i el tractament de qual està exclusivament destinat a la finalitat de gestionar les comandes solicitades a la companyia i respondre a les consultes que els usuaris puguin formular. L'entitat responsable dels fitxers és “sellos.cat”. L'usuari haurà de proporcionar les dades i circumstàncies personals necessàries per a donar-se d'alta com a client de la companyia i formalització de contractes de compravenda (nom i cognoms o raó social, NIF, domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon). El registre d'aquestes dades és obligatori; la falta de complimentació de les mateixes per part de l'usuari o el subministrament de dades incorrectes, imposibilitarà que “sellos.cat” pugui gestionar correctament les comandes efectuades.

“sellos.cat” sol·licita dades personals addicionals a efectes estadístics que li permetin conèixer el perfil de l'usuari. L'usuari pot ometre o deixar de comunicar qualsevol dada o circumstància personal que no sigui absolutament necessària per a l'alta com a client o formalització de la compra. “sellos.cat” podrà permetre que terceres empreses de publicitat coloquin anuncis a la seva web. Les dades podràn ser utilitzades per “sellos.cat” amb la finalitat de remetre a l'usuari informació sobre ofertes i informacions publicitàries a l'adreça de correu electrònic o personal proporcionada, a la qual cosa el client consenteix expresament; no obstant, el client podrà optar en tot moment per rebutjar la tramesa d'aquesta informació enviant un correu a sellos@sellos.cat en aquest sentit. Igualment, el client consenteix expresament que “sellos.cat” podrà tanmateix portar a terme altres comunicacions de dades previstes a la llei.

Les dades obtingudes per “sellos.cat” podràn ser tractades i emmagatzemades a Espanya, o qualsevol altre país on tingui instal·lacions. De la mateixa manera, podrà portar a terme transferències internacionals de dades a països no membres de l'UE, per a la qual cosa el client presta expressament el seu consentiment tot allò d'acord amb el previst a la llei.

 
Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:


“sellos.cat”, entitat destinatària de les dades que es recullen en aquesta pàgina, es compromet a respectar i facilitar als interessats l'exercici dels drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, si resultés pertinent. Tals drets podran ser exercitats per l'usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant sol·licitut escrita i signada, dirigida a: Abeto Rojo Mediterráneo, S.L. C/ Sant Fruitós, 7 - 08242 Manresa.

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades:

“sellos.cat” declara i garanteix que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals conforme disposa la legislació vigent, i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris. Tot allò sense perjudici del fet, que l'usuari expressament accepta, que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.


XIII. A tenir en compte

Si temporalment s'esgotés el producte, “sellos.cat” garanteix el lliurament passats uns dies. En qualsevol cas el client pot cancel·lar la comanda sense cap penalització.

Els preus i les promocions publicades a les nostres pàgines són únicament vàlides per a comandes realitzades mitjançant la nostra web.

Tots els imports mostrats a les nostres pàgines són SENSE IVA.

Per als residents de Ceuta, Melilla o Canàries, s'emetran factures sense IVA (impost sobre el valor afegit), fent-se càrrec el client dels impostos.

Cookies:

Les cookies són petites unitats d'informació necessàries per a poder identificar-se com a usuari durant la seva visita online a la nostra web. D'aquesta manera podem facilitar-li una compra sense dificultats. Mitjançant les cookies, per exemple, es dirigeix la funció del “cistell de la compra” i la seva “funció de memòria”. El seu navegador memoritza cookies al disc dur només durant la sessió actual, a més, necessiten un espai de memòria mínim i no perjudiquen al seu equip. Les cookies no contenen cap mena d'informació personal específica. La majoria de les cookies utilitzades per nosaltres es tornen a esborrar al seu disc dur al finalitzar la sessió de navegador (les denominades cookies de sessió). Altres cookies es queden al seu ordinador i ens permeten reconèixer-lo a la seva visita següent (les anomenades cookies permanents.

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les cookies i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen en els ajustos de seguretat les cookies temporals o memoritzades. Quan desactivi les cookies, no disposarà de determinades aplicacions a la pàgina web de “sellos.cat” i possiblement no es visualitzin correctament algunes de les pàgines de la web. Sense el seu exprés consentiment mitjancant l'activació de les cookies, “sellos.cat” no enllaçarà a les cookies les dades memoritzades amb les seves dades personals (nom, adreça, etc). Per a poder utilitzar el nostre cistell de compra, s'han d'admetre les cookies [temporals/permanents].

Activació de les cookies:

A FireFox (versió 1.5.0.3)

Seleccionar Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies, marcar Activar cookies.

A Mozilla (versió 1.7.11)

Seleccionar Edición > Preferencias > Privacidad y Seguridad, marcar Acepta todas las cookies. Feu Aceptar.

A Internet Explorer (versió 6.0)

Seleccionar Herramientas > Opciones de Internet > pestanya Privacidad > botó Opciones avanzadas, marcar Aceptar a les columnes: Cookies de origen i Cookies de terceros. També s'han de tenir marcades les caselles corresponents a: Sobreescribir la administración automática de cookies i Aceptar siempre las cookies de sesión. Feu Aceptar.

A Netscape Communicator (versió 7.1)

Seleccionar Edición > Preferencias > Privacidad y Seguridad, marcar Acepta todas las cookies. Feu Aceptar.XIV. Litigis

Per a qualsevol divergència sorgida del present contracte, ambdues parts es sotmeten expressament, i amb renúncia a la seva pròpia jurisdicció, a la decisió del assumpte o litigi plantejat, mitjançant l'arbitratge institucional de ARBITEC, "Asociación Española de Arbitraje Tecnológico", a la qual atorguen l'administració de l'arbitratge i la designació dels àrbitres.

L'arbitratge es realitzarà conforme al procediment establert en el Reglament Arbitral de ARBITEC i en la Llei d'arbitratge i podrà tramitar-se mitjançant la web http://www.arbitec.org.

El laude arbitral haurà de dictar-se durant els noranta dies següents a l'acceptació del càrrec per part dels àrbitres designats, obligant-se ambdues parts a acceptar i complir la decisió contenida continguda en ell.

En el cas que l'arbitratge no arribés a realitzar-se per mutu acord o fos declarat nul, ambdues parts es sotmeten als Jutjats i Trubunals de la ciutat de Manresa amb renúncia a la seva pròpia jurisdicció, si aquesta fos una altra.